Aktualności Finanse

Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach „Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III” rozpoczęty! Dokumenty będą przyjmowane w Urzędzie Miasta Krosno do 11 kwietnia 2016 r. lub we właściwym terytorialnie Oddziale PFRON w terminie do 30 listopada 2016 r.

            „Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III” jest organizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i ma za zadanie wyrównywać szanse oraz zwiększać dostęp osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie. Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez następujące działania na rzecz osób niepełnosprawnych:

 • ułatwienie dostępu do urzędów, placówek edukacyjnych oraz środowiskowych domów samopomocy;
 • zatrudnienie w nowotworzonych spółdzielniach socjalnych osób prawnych;
 • zwiększenie możliwości uzyskania wsparcia dla projektów gmin i powiatów oraz organizacji pozarządowych dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
 • zmniejszenie barier transportowych;
 • zwiększenie dostępności warsztatów terapii zajęciowej na terenach powiatów pozbawionych tych placówek;
 • zwiększenie aktywności samorządów powiatowych w działaniach dotyczących aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

            Nowa edycja programu jest wzbogacona o doświadczenia zebrane w trakcie realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami II” oraz rekomendacje wypracowane w ramach jego ewaluacji. Realizacja przedsięwzięcia ma przyczynić się do zwiększenia aktywności osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, zmniejszenia ubóstwa w grupach najbardziej nim zagrożonych oraz zwiększenia aktywności zawodowej. Wszystkie w/w założenia są zgodne ze „Strategią Rozwoju Kraju 2020”, która przyjmuje, że Polska w roku 2020 to aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka i sprawne państwo.

            Program będzie realizowany w sześciu obszarach:

 1. obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
 2. obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
 3. obszar D – likwidacja barier transportowych;
 4. obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
 5. obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej;
 6. obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

            Wysokość środków przeznaczonych na realizację każdego projektu dofinansowanego w ramach programu nie może przekroczyć:

 • w przypadku obszaru B – 30% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu,
 • w przypadku obszaru C – 70% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu,
 • w przypadku obszaru D – 60% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu, w przypadku projektów dotyczących placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz 70% w przypadku projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej,
 • w przypadku obszaru E – wartości wymaganego wkładu własnego lecz nie więcej niż 25 % całkowitych kosztów realizacji projektu wskazanych w umowie dofinansowania,
 • w przypadku obszaru F – zgodnie z warunkami brzegowymi przyjętymi w danym roku przez Zarząd PFRON,
 • w przypadku obszaru G – 50% wartości środków algorytmu planowanych w danym roku przez powiat na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej.

            Warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu:

 • obszar B – do 150.000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,
 • obszar C – do 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku,
 • obszar D – na likwidację barier transportowych do:
 1. a) 80.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
 2. b) 70.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
 3. c) 250.000,00 zł dla autobusów,
 • obszar E – do 9.000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym projekt musi dotyczyć co najmniej 30 osób niepełnosprawnych,
 • obszar F – do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 14.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji,
 • w przypadku obszaru G, proponuje się nie ustalać wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczy.

            Wnioski o dofinansowanie w ramach obszarów B, C, D, F i G należy składać w siedzibie Urzędu Miasta Krosna w terminie do 11 kwietnia 2016 r., natomiast o dofinansowanie obszaru E – bezpośrednio do właściwego terytorialnie Oddziału PFRON w terminie do 30 listopada 2016 r.

            Szczegóły programu wraz z obowiązującymi uchwałami znajdują się na stronie internetowej  PFRON www.pfron.org.pl, w zakładce Programy PFRON lub w Urzędzie Miasta Krosna ul. Lwowska 28a w Sali Obsługi Nr 2,  tel. (0-13) 47-43-014 lub (0-13) 47-43-005 w godzinach urzędowania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *